op het internet op deze website (townandtraffic.nl)

Literature


Handzame literatuur bij de studie over de samenhang tussen verkeer en ruimte
Alexander, C. (1965), A City is not a Tree.
Alexander, C. (1973), Notes on the Synthesis of Form. Harvard University Press, Cambridge.
Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling en Kamer van Koophandel (2003), Mengen
moet? Congres over de mogelijkheid van stedelijke functiemenging, Amsterdam.
Appenzeller, T. (2004), The End of Cheap Oil. In: National Geographic, juni 2004, p. 8-11.
Appenzeller, T., en D.R. Dimick (2004), The Heat Is On. In: National Geographic, september
2004, p. 2-12.
Appleyard, D. (1981), Livable Street, protected neigborhoods. University of California Press,
Berkeley/Los Angeles.
Asmussen E. (1996), De Nieuwe Normmens. Provinciaal Orgaan Verkeersveilighied POV Zuid-
Holland, Den Haag.
Asmussen, E. (1998), Op weg maar een integrale veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen.
Provinciaal Orgaan Verkeersveilighied POV Zuid-Holland, Den Haag.
AVV (2003), Optiedocument Duurzaam Veilig voertuig. Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rotterdam.
Bach, B. (1980), Naar meer lopen en fietsen tussen herkomst en bestemming. In:
Verkeerskunde nr. 31, p. 58-61.
Bach, B. (1980), De recreatieve stad. In: Verkeerskunde nr. 31.
Bach, B. (red., 1983), Van woonerf naar woonwijk. Naar KIvI voordrachten 1980-1981, Den
Haag. (Zie ook boekbespreking in Stedenbouw en Volkshuisvesting maart 1983.).
Bach, B. (1984), Inrichtingsmaatregelen planologisch benaderd. In: Voetgangers- en
verblijfsgebieden. Vereniging Bescherming Voetgangers VBV, Den Haag.
Bach, B. (1985), Inzending Tijdloos voor wijk Hoge Vught te Breda. In: Jury-Rapport
Woonwens-Verkeerswens ’85. Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den Haag.
Bach, B. (1985), Betaalbare verkeersveiligheid in woonwijken. Evaluatie prijsvraag woonwensverkeerswens
’85. KIVI en CROW, Ede.
Bach, B. (1991), Beter openbaar vervoer in de vier grote stadsgewesten. In: POLIS, podium
voor stedenbouwkunde nr. 3, maart 1991, Vereniging van Stedenbouwkunde studenten,
Faculteit Bouwkunde, TU-Delft, Delft.
Bach, B. (1996), Ommekeer in ontwerp. Symposium. In: De fietsbare stad. NIROV, Den Haag.
Bach, B. (1997), Toekomst voor de straat. Voordracht tijdens de Vereniging Bescherming
Voetgangers-studiedag ‘De straat van de Toekomst’ in Lelystad. VBV, Den Haag.
Bach, B. (1999), Zuidtangent is opmaat tot regionaal railnet. In: Openbaar Vervoer 20 mei
1999.
Bach, B. (2001), Wie draait de ontwerpvolgorde om? Extreme ‘Bottom-Up VPL’ Casus op een
denkbeeldige VINEX-locatie. Paper. In: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk.
Bach, B. (2001), Gemeente Welgelegen. In: Ontwikkeling VPL-Basisvarianten, Mu-Consult,
Rapport nr. 12, 2001, p. 16-23, Amersfoort.
Bach, B. (2001), Boekbespreking Carfree Cities. In: Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
Bach, B. (2001) Stedebouwkundig Ontwerp & Mobiliteit 2000+ Collegedictaat Publicatiebureau
Faculteit Bouwkunde, TU-Delft, Delft
Bach, B. (2002), Visie OV in beweging; Haarlem in beeld. Platform visie openbaar vervoer
Haarlem en Omstreken POVH, Haarlem.
Bach, B. (2002), Boekbespreking Het stedelijk veld in opkomst. In: Stedenbouw en Ruimtelijke
Ordening.
Bach, B., e.a. (2002), Duurzaam Verkeer, Mobiliteit & Stedenbouwkundig Ontwerpen. Leerstof
toegespitst op de Bsc & MSc Delft) University of Technology, Delft.
Bach, B. (2003), Design tools for Integration of Light Rail in the Urban Fabric. Stichting Stad &
Verkeer, Amsterdam.
Bach, B. (2006), Heeft ‘ontwikkelings-planologie’ rond HSL-stations baat bij regulerende,
onderliggende stuctuurplanning? In: Programmaboek Civiele Techniek symposium ‘SV
ConcepT’. TU-Twente, Enschede.
Bach, B. (2006), Design for All. Conference paper Childstreet 2005 Summer Conference; The
International Institute for the Urban Environment (URBAN), Delft.
Bach, B., en J.H.M Diepens (1989), Video-Analyses halte Roozenstraat. In: Verkeerskunde.
Bach, B., en J.H.M Diepens (1989), Ster-Analyse Praktijk Heerenveen. Verkeerskundige
Werkdagen, Den Haag.
.
.
Bach, B., en P. Hakkesteegt (1990), Verkeerskunde & Infrastructuur voor
(Stede)Bouwkundigen. Vakgroep Ontwerpen Stedelijke Gebieden en Woningbouw.
Collegedictaat TU-Delft, Delft.
Bach, B., M. van der Berg e.a. (1991), Inzending O.V.-er-TOOM. In: CROW-prijsvraag
Publicatie 57: Ideeënboek Transferia.; Opdracht van het KIvI en het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, Ede.
Bach, B., en J.H.M Diepens (1991), Ontwerpen vanuit fietser en voetganger. In:
Verkeerskunde nr. 6.
Bach, B., en J.H.M Diepens (1991), Cycle promotion quidelines; Piemonte region. TU-Delft en
Verkeersadviesbureau Diepens en Okkema, Delft.
Bach, B., en N. Pressman (1992), Climate-Sensitive Urban Space; Concepts and Tools for
Humanizing Cities. Publicatiebureau Faculty of Architecture, University of Technology, Delft.
Bach, B., en Sj. Stienstra (1995), Trends in stadsdistributie. In: Verkeerskunde nr. 10 p. 18-
21, Den Haag.
Bach, B., J.H.M. Diepens, S. Sarker en Sj. Stienstra (1996), 2048: Verkeerskunde en
ruimtelijke ordening geïntegreerd? In: Verkeerskunde nr. 10 p. 36-41, Den Haag.
Bach, B., en S. Sarkar (1997), A Sustainable Transport for the Designed American Dream.
Postersession Seventy-Sixth TRB Annual Meeting, Washington.
Bach, B., en L.M. Calabrese (1997), Are Local-Planning Rules a Base for European Design-
Tools for Stations Vicinities? XI AESOP Congres 28-31 mei 1997, Nijmegen.
Bach, B., en F. Crone (1998), Nederland is toe aan hybride Light Rail. OV Magazine 2
september 1998 p. 10–11.
Bach, B., en L.M. Calabrese (1999), Plan elementen voor een nieuwe aanpak voor de Zuidas-
WTC. Opdracht van Platform Bewoners Zuidas aan Faculteit Bouwkunde, TU-Delft, Delft.
Bach, B., T.M. de Jong, M.I. de Jong en E. Van Hal; Tweetalige publicatie: Stedenbouw en
Verkeer; een selectie uit de gereedschapskist van Bach / Urban design and Traffic; a
selection from Bach’s Toolbox. CROW publicatie no. 212, Ede.
Bade, T. (2005), Een groene stad, oplossing voor veel problemen. In: Trouw, 25 oktober 2005,
Amsterdam.
Bertolini, L. (1998), (Her)ontwikkeling van stationslocaties. In: Stedenbouw & Ruimtelijke
Ordening nr. 4.
Binnenlands Bestuur (14-4-1989), Nieuw leven in oud idee; Goederenvervoer binnensteden via
overslag in kleine busjes.
Blueprint for Survival (1972) Published in the The Ecologist, issue 3 - March 1972 by Sir Frank
Fraser Darling, Sir Julian Huxley, Peter Scott, see: www.muthergrumble.co.uk
Boer, N.A. de (2005), De stad van Niek de Boer, Publicatieburo Faculteit Bouwkunde TU-Delft,
Delft.
Bos, M, van den, B. Bach and J.H.M. Diepens (2000), Samen doorgaan; Integratie stedenbouw
en verkeerskunde; Prijsvraag Veilig Leven 2000, ISBN 90-805513-1-7, coproductie
Regionale Organen Verkeersveiligheid Drenthe, Friesland en Groningen, Rapport no.
Diepens en Okkema 2000.313/744, Delft.
Brand, A.T. (2002), Het stedelijk veld in opkomst; De transformatie van de stad in Nederland
gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw. UvA, Amsterdam.
Brandt E., M. Haack en B. Törkel (1994), Verkehrskollaps; Diagnose und Therapie. Fischer
Taschenbuch, Frankfurt.
Broekmans, T. (1997), Over de ring. In: Plan Amsterdam jrg. 3, nr. 3. Dienst Ruimtelijke
Ordening gemeente Amsterdam, Amsterdam.
Buchanon, C. (1963), Traffic in Towns; A study of long term problems of traffic in urban areas.
HMSO, Londen.
Bundesministerium für Verkehr (German Federal Traffic Department), Verkehrspolitische
Grundsatzabteilung (Traffic Policy Department), Forschung Stadtverkehr (Urban traffic
research), Flächenhafte Verkehrsberuhigung, Auswirkungen auf den Verkehr (Traffic
calming schemes – the effects on traffic). Book 45 (1992), Bonn-Bad Godesberg.
Bureau Goudappel en Coffeng (1981), Demonstratie fietsroutes Den Haag-Tilburg; Technische
Evaluatiestudie Eindrapport. Rijkswaterstaat en Bureau Goudappel en Coffeng, Den Haag.
Calabrese, L.M. (2004), Reweaving UMA Urbanism, Mobility, Architecture. Optima Grafische
Communicatie, Rotterdam.
Calthorpe, P. (1993), The Next American Metropolis. Ecology, Community, and the American
Dream. Princeton Architectural Press, New York.
.
.
CERTU (1994), Ville plus sûre, quartiers sans accidents; Realisations, evaluations (Safer cities
– accident-free districts; Implementation and evaluation). CERTU, Parijs/Lyon.
CETUR (1990), Savoir-Faire et Techniques; Ville plus sûre, quartiers sans accident. Ministère
de l’Equipement, du Logagement, des Transport et de la Mer, Bagneux.
Christaller, W. (1933), Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomisch-geografische
Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen
mit städtischen Funktionen. Fischer, Jena.
Crawford, J.H. (2000), Carfree Cities. International Works, Utrecht.
CROW (1990), CROW-publicatie 43 Straatwerk maatwerk voor iedereen. CROW, Ede.
CROW (1994), CROW-publicatie 74 Tekenen voor de fiets, Ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke
infrastructuur. CROW, Ede.
CROW (1994), Wegwijzers maken voetgangers wegwijs. CROW, Ede.
CROW (1996), Sign up for the bike – Design manual for a cycle-friendly infrastructure. CROW,
Ede.
CROW (1996), Stallen in praktijk – Voorbeelden van gemeentelijke fietsparkeerprojecten.
CROW, Ede. .
CROW (1997), CROW-publicatie 116 Handboek Categorisering wegen op een duurzaam veilige
basis; deel I (voorlopige) Functionele en operationele eisen. CROW, Ede. .
CROW (1998), Traffic Calming in the Netherlands. CROW, Ede. .
CROW (1998), Ideeënbundel – Duurzaam Veilig in ontwikkeling. CROW, Ede. .
CROW (1999), Wijken voor autodaten – Ideeën en ontwerpen. CROW, Ede.
CROW (2000), CROW-publicatie 153 Handboek Ontwerpen voor kinderen – Aanbevelingen
voor een kindvriendelijke inrichting van de verblijfs- en verkeersruimte. CROW, Ede.
CROW (2001), Fietsparkeerwijzer. CROW, Ede. .
CROW (2001), CROW-publicatie 163 Vervoersprestatie op Locatie [VPL]. CROW, Ede.
CROW (2002), CROW-publicatie 164A Handboek Wegontwerp – Basiscriteria. CROW, Ede.
CROW (2002), CROW-publicatie 177 Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte.
CROW, Ede. .
CROW (2003), Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement Brochure nr. 7 –
Loopafstanden bij winkelgebieden, CROW, Ede.
CROW (2004) ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde
kom. CROW, Ede. .
CROW (2004) ASVV 2004 – Recommendations for traffic provisions in built-up areas. CROWEde.
CROW (2004), CROW-publicatie 201 Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte. CROW,
Ede.
CROW (2004), CROW-publicatie 203 Richtlijnen Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van
weginfrastructuur. CROW, Ede.
CROW (2004), CROW-publicatie 198 Rijden in de ruimte. CROW, Ede.
CROW (2006), CROW-publicatie 212 Tweetalige publicatie: Stedenbouw en Verkeer; een
selectie uit de gereedschapskist van Bach / Urban design and Traffic; a selection from Bach’s
Toolbox. CROW, Ede.
Design for all (2005), Childstreet 2005 Summer Conference. The International Institute for the
Urban Environment (URBAN), Delft.
DHV (1980), Demonstratie fietsroutes Den Haag; gebruiksonderzoek. Rijkswaterstaat, Den
Haag.
Diepens en Okkema (1993), Evaluatie Fietsroute-netwerk Delft. Diepens en Okkema in
opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat AVV, Delft.
Diepens en Okkema (1992), Cycle Town Houten, instruction video on CD or DVD, Delft;
distribution by Stad & Verkeer, www.trafficandtown.nl
Diepens, J.H.M (1988), Onderzoek relatiepatroon regionaal & stedelijk fietsverkeer. TU-Delft
Faculteit Bouwkunde en Verkeersbureau Diepens en Okkema in opdracht van de gemeente
Heerenveen, Delft.
Diepens, J.H.M., E.G. Oostenbrink, J.A.M. Hinkenkemper en B. Bach (1998), Intelligente
snelheids-adaptie brengt veilig verkeerssysteem dichterbij. In: Verkeerskunde nr. 2; p. 18-
21.
Dijst, M., en H. van Hoogdalem (1994), IC-systeem als schakel tussen individueel en collectief
vervoer. In: Verkeerskunde nr. 4, p. 30-33, Den Haag.
.
.
Dings, J. (2005), EU leaders talk climate targets. In: T&E Bulletin, News from the European
Federation for Transport and Environment, nr. 137.
Doisneau, R. (1981), Passages et Galeries du 19e siècle; Le piéton de Paris. Edition A.C.E.,
Parijs.
DRO (2006) CONCEPT Verkeerssimulatie Hugo de Grootplein; Vergelijking van twee ontwerpen
met behulp van het microscopisch verkeersmodel Vissim, Gemeente Amsterdam.
Duany, A., E. Platter-Zyberk en R. Aliminana (2003), The new Civic Art. Rizzoli International
Publications, New York.
Dufour, R. (1979), De Recreatieve Stad. Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie,
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage.
Eddes, W. (1983), Inrichting van ontsluitingswegen (Den Haag). In: Verslag
Verkeerstechnische Leergang. ANWB, Den Haag.
Erkel, F. van (1995), Langzaam rijden gaat sneller. Septembernummer Wegwijzer 2000,
Rijkswaterstaat, Den Haag.
Evaluation of the Delft Bicycle Network (1986), Summery report of the before-study. Ministry
of Transport and Public Works, Transportation and Traffic Engineering Division, Den Haag.
Fietsersbond Benchmarkingsteam (2001), Informatie over de fietsbalans. Fietsersbond,
Utrecht.
FORUM (1965), Pampusplan Van de Broek en Bakema. In Forum 1965-3.
Gehl, J. (2001), Life between buildings, Using Public Space, Arkitektens Forlag, Kopenhagen.
Gehl, J. (1978), Leven tussen huizen. Walburg Pers, Zutphen.
Geist, J.F. (1985), Arcades, the history of a building type. Vert.: Jane O. Newman & John H.
Smith. The MIT Press, Cambridge.
Gemeente Delft (1987), Delft Fiets/Cycling in Delft/Delft radelt/Delft à vélo Promotie Videoclip
Demonstratieproject, Delft/Den Haag.
Goudappel en Coffeng (1981), Demonstratie fietsroutes Den Haag-Tilburg; Technisch
Evaluatiestudie Eindrapport (Demonstration cycle routes The Hague-Tilburg; Final Report of
the Technical Assessment Study (The Hague), Directorate-General of Public Works and
Water Management and the firm of Goudappel and Coffeng.
Goudappel, H.M. (1970), Verkeers- en Vervoersstudies.
Hakkesteegt, P., B. Bach en B.P. Radema (1984), Verkeerskunde ten behoeve van de
stedenbouwkundige planvorming, Afdeling der Bouwkunde Technische Hogeshool Delft, Art.
BK 104, Delft.
Hakkesteegt, P., en K. van Essen (1976), Collegereeks Hb-14 Vervoersplanologie. Faculteit
Bouwkunde, TU-Delft, Delft.
Hauber, Albert R. (2001), Openbaar vervoer; reizigers, agressie en onveiligheid.
. In: Justitiële verkenningen 2001-1.
Heinz, H., (1992), Bausteine für die Plannungspraxis in Nordrhein-Westfalen:
Verkehrsberuhigung und Straßenraumgestaltung (Building blocks for planning practice in
Nordrhein-Westfalen: traffic calming and street design). Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Land and Urban Development
Research Institute of Nordrhein- Westfalen), Dortmund.
Hirdes, T. (1992), Wat in Karlsruhe kan, kan in Utrecht ook. In: Openbaar Vervoer nr. 4.
Hoeven, F. van der, J. Westrik en B. Bach (1996), Ringlijn. Report of a study of the Delft
University of Technology, Delft. .
Hoeven, F. van der, J. Westrik en B. Bach (1996), Verdichtingpotenties metrostationsgebieden
Amsterdam Oostlijn. TUD Faculteit Bouwkunde in opdracht van het Gemeente
Vervoerbedrijf Amsterdam, Delft.
Homburger, W.S. e.a., Home Zone Decree nr. 453, Bulletin of Acts, Orders and Decrees of the
Kingdom of the Netherlands. 13 September 1976, Den Haag.
Huls, B. (2005), Tussen structuur en Incident. Voordracht tijdens ARS-symposium 2005,
Amsterdamse raad voor de Stadsontwikkeling ARS, Amsterdam.
Hultén, P. (1997), Transport and Mobility Within the Limits of Environmental Sustainability.
Doctoral Thesis at the Royal Institute of Technology, Stockholm.
Hultén P., en M. Karlström (2005), Fuel Cells Design Criteria and Urban Dilemmas. Royal
Institute of Technology/Chalmers Institute of Technology, Stockholm/Göteborg.
Hulten, M. van (2004), ‘Gratis’ Openbaar Vervoer; Eerst voor gehandicapten en senioren en
daarna voor iedereen – een politieke uitdaging (‘Free’ Public Transport; Firstly for the
handicapped and senior citizens and then for everyone – a political challenge). Lelystad.
.
.
Hupkes, G. (1999), BREVER blijft waar tot het tegendeel bewezen is. In: Verkeerskunde,
september.
Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer (2003), Traverse: doorgaande weg binnen de bebouwde
kom. CROW, Ede.
Ingenieursbureau Amsterdam (2003), Eenheid in verscheidenheid; Naar veilige
gebiedsontsluitingswegen in Amsterdam. Dienst infrastructuur, Verkeer en Vervoer
Gemeente Amsterdam, Amsterdam. .
Jacobs, J. (1961), The death and live of Great American Cities.
Janse, P., B. Bach en Ch. Nauta (1997), Energiebesparing in verkeer en vervoer door
ruimtelijke ordening. NOVEM, Utrecht.
Jansen, D. (1997), Kinderen onderweg; over kinderen op straat op weg naar later. Stichting
Kinderen Voorrang, Amsterdam.
Jokinen (1967), Geef de stad de ruimte. Stichting Weg.
Jong, T.M. de (1997), Milieudifferentiatie, een fundamenteel onderzoek. Academisch
proefschrift, Delft.
Katan, M. (2005), Interview. In: Trouw, 31 januari 2004.
Kessler, P. (1981); Bach, B. (red.), Eind Loop Afstand ELA. In: Van Woonerf naar Woonwijk
Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIvI, Den Haag.
Keulartz J. (2005), Dump de doemscenario’s. In: Terra nr. 4, p. 10-13, Utrecht. .
KIvI (1984), KIvI-Prijsvraag ‘Woonwens-Verkeerswens ’85 (1985 Residential Requirement-
Traffic Requirement Competition). In: Ingenieurs-nieuws, nr. 16, 24 August 1984, Den
Haag.
Le Temps des Gares (1978). Centre national d’art et de culture Georges Pompidou; Centre de
Creation Industrielle, Parijs.
Ling, A. (1967), Runcorn New Town; Master Plan. Runcorn Development Corporation,
Cheshire.
LiRa-2 (2005), Breaking Barrieres in Public Transport (www.lira-2.com).
Lynch, K. (1960), The Image of the City. The MIT Press, Harvard.
Methorst, R. (2000), Ontwikkelingen in de verkeersveiligheid tussen 2010 en 2020, Notitie
Perceptie verkeersveiligheid, Adviesdienst Verkeer en Vervoer; Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Den Haag.
Meurs, P. (1994), Een ecologische metropool in Brazilië. In: De Architect 1994-2.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat e.a. (1985), Demonstratieproject herindeling stedelijk
gebied gemeenten Eindhoven en Rijswijk; Technische uitwerking van het project in
Eindhoven, Den Haag.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1997), Light Rail op een rij; Samenwerken aan
bereikbaarheid. Den Haag.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2005), Missing Link, zoeken naar oplossingen vanuit een
ander perspectief. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.
Minnen, J. van (1999), Geschikte grootte van verblijfsgebieden. SWOV R-99-25,
Leidschendam.
Monderman, H. (2001), Liever veiligheid met onzekerheid dan ongelukken met duidelijkheid.
In: Weg van het landschap, Noorderbreedte 4A (Keuningcongres) p. 4-9. Noorderbreedte,
Groningen.
Monderman, H. (2001), De Wegwerker. In: Weg van het landschap, Noorderbreedte 4A
(Keuningcongres) p. 22/23. Noorderbreedte, Groningen.
Monderman, H., en C. van der Veen (2001), Isoleren, aanpassen en inpassen; een
beeldverhaal uit de Noord-Nederlandse praktijk (Isolating, adjusting and fitting in; an
illustrated story based on practice in the north of the Netherlands). In: Weg van het
landschap, Noorderbreedte 4A (Keuningcongres) p. 10-17. Noorderbreedte, Groningen.
MuConsult (2002), Ruimtelijke Inrichting en Verkeersgedrag Literatuurstudie en conceptueel
model; rapport Kenmerk NO26. MuConsult, Amersfoort.
NEN-2443 Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages.
Newman, O. (1973), Defensible Space. Macmillan, New York.
Nijs, L. (1995), Verkeerslawaai Concept. DUT Faculty of Architecture, Delft.
NOVEM (2002), Verkeersveilige Stedebouw. BRO/SWOV, Utrecht.
Nuland, J. van, en F. Legters (1997), Categorisering Niet alleen verkeersveiligheid. In:
Verkeerskunde nr. 3-1997, p. 24-28.
.
.
Oosterloo, L., B. Bach en J. Zomervrucht (2000), Het Straatjuweel. Mooi niet duur! In:
Verkeerskundige Werkdagen 2000, deel 1. CROW, Ede.
Parfit, M. (2005), Powering the Future. In: National Geographic, augustus 2005, p. 2-32.
Peters, N. (1995), Individual collective transport in a sustainable society. In: The Architectural
Annual 1994-1995, TU-Delft p. 23-25.
PMN (2005), Waarom u híer wilt parkeren en niet daar. In: PMN Journaal 22. Parkeer
Management Nederland.
Pressman, N. (1999), Living in Harmony with Winter; A Sustainable Development Approach.
Winter Cities association, City of Prince George.
Pressman, N. (2004), Shaping Cities for Winter; Climatic Comfort and Sustainable Design.
Winter Cities association, City of Prince George.
Prinz, D. (1980), Städtebau. Verlag W. Kolhammer, Stuttgart.
Quik, J.C.Th. (1981), Auto door fietsluwe gebieden. Verkeerskundige Werkdagen 1981, Deel 3.
p. 747-762, Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den Haag.
R4a (2005), Malieveld Congres Centre; Op naar een nieuw internationaal congrescentrum in
Den Haag. Room for Architecture, Rijswijk. .
Railforum Nederland (2001), Versnellers voor Light Rail. Railforum Nederland, Hoofddorp.
Residential Street Design and Traffic Control (1989), Institute of Transportation Engineers,
Washington.
Smets, M. (red.) (2002), Tussen stad en spoor. Project ‘Stationsomgeving Leuven’ Ludion,
Gent/Amsterdam.
Smienk, E. (2005), Ondergronds parkeren vraagt integrale aanpak ontwerp. In: Stedenbouw &
architectuur, themanummer Parkeren, jrg. 22 nr. 2, p. 28-29.
Smit, H. (2005), Fijn stof nu aanpakken. In: Terra nr. 4, juni 2005, p. 16-18.
Smook, R.A.F. (1984), Binnensteden veranderen; Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces
van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw. Walburg Pers, Zutphen.
Steuteville, R. (2004), Transit-oriented development is going strong, according to study. In:
New Urban News, october/november 2004.
Stoer, G. (1988), Het nieuwe trambedrijf in Grenoble. In: Rails 1988-6.
Sustrans (2003), Government initiative boots Safe Routes to Schools. In: Newsletter Winter
2003 nr. 23, Bristol. (Zie ook www.sustrans.org.uk/).
Sustrans (2004), Childhood Obesity; Is walking and cycling the solution? In: Newsletter Spring
2004 nr. 24, Bristol.
SVT (1983), Verblijfsgebieden. SVT (later opgegaan in CROW), Driebergen.
SVT (1983), Mededeling 21 Ontsluitingswegen in Verblijfsgebieden; Een zoeksysteem voor
verkeerstechnische maatregelen (Local access roads in residential areas – a search system
for traffic engineering measures). Research Centre for Traffic Engineering, Driebergen.
Swaaij, L. van, en J. Klare (2005), Atlas van de belevingswereld (Atlas of the world of
perception). Meteor Press, Amsterdam.
SWOV (2004), Factsheet Zone 30: Verblijfsgebieden in de bebouwde kom. SWOV, Den Haag.
Tacken, M. (1993), Mobiliteit van ouderen en hun tijd-ruimtegebruik. OSPA, Publicatiebureau
Bouwkunde, TU-Delft, Delft.
Tromp, H. (1996), Langzaam rijden gaat sneller. In: Verkeerskunde nr. 2.
Vahl, H.G., en J. Giskes (1990), Verkeer en stedebouw: samen een kunde apart; Urbanisme et
trafic: de la guerre a la paix; Stadt und Verkehr: verbinden statt trennen. CETUR, Parijs.
Vliet, K. van (2005), Wie beslist? Markt neemt regierol over. In: Stedebouw & architectuur 22-
8.
Vroom, P., J. Slager en F. van Erkel (1996), Scheiden van verkeer: infrastructuur op maat. In:
Verkeerskunde nr. 2, p. 22-25.
Vuchic, V.R. (1999), Transportation for Livable Cities. The State University of New Jersey, New
Brunswick.
Werkgroep Verkeersleefbaarheid Woongebieden (1974-1978), Verkeersleefbaarheid in steden
en dorpen. Interimrapport en Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Den Haag.
Westland, D. (1999), Dimensioning of Traffic Buffers for Regular Users changing their Demand
into a maximum individual Delay. 14th International Symposium on the Theory of Traffic
and Transportation, Jerusalem.
.
.
Wittenberg, J. (1980), De weg naar het station. Nederlandse Spoorwegen & Technische
Universiteit Delft (Dutch Railroad & Delft University of Technology); afstudeerproject THDelft,
begeleid door W. Korpershoek en B. Bach; uitgebreid tot NS-Publicatie, Utrecht/Delft.
Wittink, R. e.a. (2000), The Economic Significance of Cycling. VNG, Den Haag. .
Zandvoort, F.J. (1980), Verkeersmaatregelen in lintdorpen. Witteveen, Amsterdam.
biblio
St. Stad & Verkeer / Town and Traffic Foundation
Contact : +31 (0)23 525 2833, +31 (0)6 2036 6860 /
VOORZITTER: A. M. Rootveld
COORDINATOR:
 
Ir. Boudewyn Bach (S.H.O.)
Stedenbouwkundig & Civiel Ingenieur
Postadres : Nic. Maesstraat 83-1 1071 PS Amsterdam
NEDERLAND
No. KvK: S 224695 Haarlem en Omstreken
©2006 Town & Traffic created and designed by Alex Hakkenberg